Zolee Ganxsta

Tên khai sinh: Zolee Ganxsta

Ngày sinh: 7/1/1966

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật