Will Smith

Tên khai sinh: Will Smith

Ngày sinh: 25.9.1968

Nơi sống: Philadelphia

Chiều cao: 1.77m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Will Smith sinh ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 9 năm 1968 l&agrave; một diễn vi&ecirc;n, ca sĩ v&agrave; cũng l&agrave; nh&agrave; sản xuất người Mỹ. Anh l&agrave; một trong những ng&ocirc;i sao th&agrave;nh c&ocirc;ng cả 3 l&atilde;nh vực trong giải tr&iacute;. Năm 12 tuổi Will Smith đ&atilde; bắt đầu h&aacute;t rạp v&agrave; yu75 tạo cho m&igrave;nh một phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng, năm 16 tuổi anh gặp Jeff Townes cả hai bắt tay nhau c&ugrave;ng x&acirc;y dựng sự nghiệp ca h&aacute;t, mhai người cho ra rất nhiều ca kh&uacute;c v&agrave; rinh về rất nhiều giải thưởng danh gi&aacute;. Nhưng đến năm 93 bộ đ&ocirc;i n&agrave;y đ&atilde; cho ra album cuối c&ugrave;ng, Smith vẫn độc h&agrave;nh tr&ecirc;n con đường ca h&aacute;t đến giờ anh vẫn c&ograve;n sản xuất nhạc. Will Smith l&agrave; một diễn vi&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất khi chuyển giao từ nghiệp ca h&aacute;t sang đ&oacute;ng phim. Anh được biết đến từ cuối thập ni&ecirc;n 80 v&agrave; l&agrave; một trong những vi&ecirc;n diễn vi&ecirc;n nh&agrave; sản xuất để lại ấn tượng &acirc;u sắc nhất trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp điện ảnh. Will Smith khẳng định m&igrave;nh trước kh&aacute;n giả to&agrave;n cầu, anh chỉ l&agrave; một anh ch&agrave;ng kh&ocirc;i h&agrave;i b&igrave;nh thường. Smith đ&atilde; thắng đậm trong những m&ugrave;a h&egrave; sau khi tham gia bộ phim h&agrave;nh động đầu ti&ecirc;n mang t&ecirc;n Bad Boys đ&atilde; tạo cho sự nghiệp của anh c&oacute; một bước ổn định v&agrave; ph&aacute;t triển đi l&ecirc;n. Từng bước khẳng định m&igrave;nh v&agrave; chinh phục được c&agrave; hai lĩnh vực điện ảnh v&agrave; &acirc;m nhạc, Smith tiếp tục tiến th&acirc;n v&agrave;o c&ocirc;ng nghiệp sản xuất giải tr&iacute;. Những phim anh sản xuất rất th&agrave;nh c&ocirc;ng, đứng ở vị tr&iacute; cao trong ng&agrave;nh.</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng