Trương Thanh Long

Tên khai sinh: Trương Thanh Long

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Việt Nam

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật