Banner C1
Banner C1
Banner C1
Trương Mẫn

Tên khai sinh: Trương Mẫn

Ngày sinh: 7.2.1976

Nơi sống: Thượng Hải

Chiều cao: 1.66m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Trương Mẫn sinh ng&agrave;y 7 th&aacute;ng 2 năm 1967 l&agrave; diễn vi&ecirc;n của Hồng K&ocirc;ng. C&ocirc; được biết đến nhiều nhất trong những phim c&ocirc; đ&oacute;ng c&ugrave;ng với nam diễn vi&ecirc;n h&agrave;i Ch&acirc;u Tinh tr&igrave;. Trương Mẫn cũng tham gia rất nhiều bộ phim của đạo diễn Vương Tinh. Sau khi tham gia rất nhiều phim Trương Mẫn chuyển sang l&agrave;m đạo diễn kinh doanh về phim ảnh. Nhưng sau khi tham gia sản xuất hai bộ phim kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o năm 1995, Trương Mẫn đ&atilde; r&uacute;t khỏi l&agrave;ng điện ảnh để tập trung v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng việc kinh doanh kh&aacute;c. tiếp theo những năm sau đ&oacute; Trương Mẫn &iacute;t tham gia đ&oacute;ng phim. Trương Mẫn đ&atilde; ch&iacute;nh thức trở lại với l&agrave;ng giải tr&iacute; năm 2002. <span class="text_exposed_show">Năm 2003 c&ocirc; tham gia bộ phim truyền h&igrave;nh Bạn trai t&ocirc;i l&agrave; ng&ocirc;i sao do Đ&agrave;i Loan sản xuất. Năm 2004 với bộ phim Phạm phủ đại viện v&agrave; 2005 với bộ phim Phong m&atilde;n lầu. </span><span class="text_exposed_show">Năm 2008 c&ocirc; xuất hiện trong buổi họp b&aacute;o T&acirc;n thủy hử với tư c&aacute;ch l&agrave; nh&agrave; sản xuất của bộ phim. Tuy hoạt động diễn xuất của Trương Mẫn kh&ocirc;ng nhiều như những diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c nhưng t&ecirc;n tuổi của c&ocirc; cũng được rất nhiều người biết đến.....</span></p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1