Trương Hiểu Long

Tên khai sinh: Trương Hiểu Long

Ngày sinh: 9/12/1975

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật