Banner C1
Banner C1
Trịnh Thiếu Thu

Tên khai sinh: Trịnh Thiếu Thu

Ngày sinh: 24.2.1947

Nơi sống: Quảng Đông

Chiều cao: 1.82m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Trịnh Thiếu Thu l&agrave; một nam diễn vi&ecirc;n của điện ảnh Hồng K&ocirc;ng, anh sinh ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 2 năm 1947 tại th&agrave;nh phố Quảng Đ&ocirc;ng của Trung Quốc.Từ thuở nhỏ th&igrave; anh đ&atilde; bộc lộ rất nhiều năng khiếu về nghệ thuật kịch n&oacute;i, bằng chứng l&agrave; anh đ&atilde; đoạt được giải thưởng nam diễn vi&ecirc;n kịch xuất sắc nhất qua một vở kịch do ch&iacute;nh anh bi&ecirc;n soạn v&agrave; diễn xuất c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Thủ T&uacute;c T&igrave;nh Th&acirc;m.Sau sự th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n th&igrave; anh tiếp tục con đường nghệ thuật của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch đầu qu&acirc;n cho tập đo&agrave;n phim Triệu Thị ( l&agrave; t&ecirc;n gọi trước của h&atilde;ng TVB) v&agrave; tham gia một số bộ phim cho h&atilde;ng phim n&agrave;y.Sau đ&oacute; anh rời h&atilde;ng Triệu thị v&agrave; tham gia v&agrave;o h&atilde;ng phim c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Ki&ecirc;n Th&agrave;nh v&agrave; được s&aacute;nh v&agrave;i c&ugrave;ng nữ minh tinh nổi danh tr&ecirc;n m&agrave;n bạc l&uacute;c bấy giờ l&agrave; Trần Bảo Ch&acirc;u.Nhưng sự nghiệp của anh nhanh ch&oacute;ng đi v&agrave;o ng&otilde; cụt khi anh gặp một trở ngại hết sức to lớn v&igrave; giọng n&oacute;i của m&igrave;nh thuần mang giọng Quảng Đ&ocirc;ng trong khi kh&aacute;n giả xem truyền h&igrave;nh đa số nghe v&agrave; th&iacute;ch tiếng phổ th&ocirc;ng hơn,cũng ch&iacute;nh v&igrave; điều n&agrave;y m&agrave; anh bị thất nghiệp v&agrave; phải trải qua nhiều nghề nghiệp kh&aacute;c nhau để mưu sinh như đi h&aacute;t karaoke, b&aacute;n quần &aacute;o....Sau đ&oacute; một thời gian, anh gặp một &nbsp;c&ocirc; bạn năm xưa của m&igrave;nh v&agrave; cũng ch&iacute;nh nhờ c&ocirc; g&aacute;i n&agrave;y m&agrave; anhđ&atilde; trở lại con đường điện ảnh bằng c&aacute;ch l&agrave;m diễn vi&ecirc;n cho h&atilde;ng phim truyền h&igrave;nh TVB bằng lối diễn xuất hết sức t&agrave;i t&igrave;nh của m&igrave;nh.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1