Triệu Văn Trác

Tên khai sinh: Triệu Văn Trác

Ngày sinh: 10.4.1972

Nơi sống: Cáp Nhĩ Tân

Chiều cao: 1.76m

Vãi diễn đáng chú ý: Hoàng Phi Hồng trong seires Hoàng Phi Hồng

<p> Triệu Văn Tr&aacute;c sinh ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 4 năm 1972 ở C&aacute;p Nhĩ T&acirc;n,một th&agrave;nh phố của Trung Hoa.Triệu Văn Tr&aacute;c sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống v&otilde; học,cha của anh l&agrave; một v&otilde; sư t&agrave;i năng,v&igrave; vậy m&agrave; Triệu Văn Tr&aacute;c từ nhỏ đ&atilde; hướng đến con đường v&otilde; học.Triệu Văn Tr&aacute;c đ&atilde; từng đến học v&otilde; ở trong l&ograve; v&otilde; thiếu l&acirc;m tự để học v&otilde; c&ocirc;ng trong một thời gian d&agrave;i,sau đ&oacute; anh cũng từng học v&otilde; c&ocirc;ng với sư phụ Ng&ocirc; B&acirc;ng,anh cũng l&agrave; su huynh đệ đồng m&ocirc;n với L&yacute; Li&ecirc;n Kiệt,Chung Tử Đơn v&agrave; Ng&ocirc; Kinh.Năm Triệu Văn Tr&aacute;c l&ecirc;n 17 tuổi,con đường điện ảnh của anh bắt đầu khi nh&agrave; l&agrave;m phim mời anh tham gia đ&oacute;ng bộ phim Ho&agrave;ng Phi Hồng,v&agrave; cả 4 phần Ho&agrave;ng Phi Hồng anh đều thể hiện nh&acirc;n vật hết sức xuất sắc qua c&aacute;c b&agrave;i v&otilde; c&ocirc;ng đẹp mắt v&agrave; thể hiện được t&igrave;nh cảm của nh&acirc;n vật.Sau đ&oacute; anh tiếp tục tham gia v&agrave; gặt h&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng với c&aacute;c vai diễn trong phim Thanh X&agrave; Bạch X&agrave;,T&ocirc; Khất Nhi,Hoắc Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p,Thất Kiếm Hạ Thi&ecirc;n Sơn...Những vai diễn đ&oacute; đ&atilde; đem lại cho Triệu Văn Tr&aacute;c danh hiệu ng&ocirc;i sao v&otilde; thuật,s&aacute;nh ngang với những diễn vi&ecirc;n nổi tiếng như Th&agrave;nh Long,Chung Tử Đơn,L&yacute; Li&ecirc; Kiệt...V&agrave;o th&aacute;ng 6 năm 2006,Triệu Văn Tr&aacute;c c&ugrave;ng Trương Đan Lộ tổ chức h&ocirc;n lễ kết th&agrave;nh vợ chồng,sau đ&oacute; v&agrave;o th&aacute;ng 9 năm 2007,vợ của anh hạ sinh đứa con đầu l&ograve;ng,đ&oacute; l&agrave; một c&ocirc; c&ocirc;ng ch&uacute;a,được đặt t&ecirc;n l&agrave; &nbsp;Triệu Tử Dương.Ngo&agrave;i ra anh cũng c&oacute; một người con trai với một người phụ nữ kh&aacute;c,cậu b&eacute; t&ecirc;n l&agrave; Triệu Nguy&ecirc;n Đạt sinh năm 2002.Triệu Văn Tr&aacute;c trước đ&acirc;y cũng c&oacute; &yacute; định nối nghiệp cha của anh khi quyết định l&agrave;m một v&otilde; sư,nhưng v&igrave; lịch tr&igrave;nh đ&oacute;ng phim qu&aacute; bận rộn n&ecirc;n anh đ&atilde; kh&ocirc;ng tiếp tục con đường dạy v&otilde; nữa,ba th&aacute;ng sau khi l&agrave;m một v&otilde; sư,anh đ&atilde; gi&atilde; từ c&ocirc;ng việc n&agrave;y v&agrave; gắn kết với nền điện ảnh cho đến h&ocirc;m nay.</p>