Trần Tiểu Xuân

Tên khai sinh: Trần Tiểu Xuân

Ngày sinh: 8.7.1967

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Trần Tiểu Xu&acirc;n l&agrave; một nam diễn vi&ecirc;n của điện ảnh Hồng K&ocirc;ng, anh sinh ng&agrave;y 8 th&aacute;ng 7 năm 1967 tại Hồng K&ocirc;ng.Trần Tiểu Xu&acirc;n trước kia l&agrave; mọt diễn vi&ecirc;n m&uacute;a, anh tốt nghiệp một khoa đ&agrave; tạo về vũ đạo của h&atilde;ng phim TVB Hồng K&ocirc;ng.Sau đ&oacute; anh trở th&agrave;nh một nghĩ sĩ m&uacute;a thực thụ,cộng th&ecirc;m c&oacute; t&agrave;i năng về ca h&aacute;t n&ecirc;n Tiểu Xu&acirc;n đ&atilde; được một người giới thiệu l&agrave;m ca sĩ, c&ugrave;ng với Tạ Thi&ecirc;n Hoa v&agrave; Ch&acirc;u Vĩnh Cường, cả ba hợp th&agrave;nh một nh&oacute;m nhạc nam &nbsp;gọi l&agrave; Phong Hỏa Hải.Nh&oacute;m nhạc n&agrave;y đ&atilde; chinh phục được kh&aacute;n giả kh&ocirc;ng phải nhờ ngoại h&igrave;nh m&agrave; nhở v&agrave;o t&agrave;i năng thực sự của họ,sau đ&oacute; nh&oacute;m nhạc tan r&atilde; v&agrave; mỗi người một hướng h&aacute;t solo giống như hầu h&ecirc;t c&aacute;c nh&oacute;m nhạc kh&aacute;c.Sau n&agrave;y Trần Tiểu Xu&acirc;n tham gia v&agrave;o lĩnh vực điện ảnh v&agrave; gặt h&aacute;i được một số th&agrave;nh c&ocirc;ng với những vai diễn phụ trong phim.</p>