Tracy Morgan

Tên khai sinh: Tracy Morgan

Ngày sinh: 10 tháng 11, 1968

Nơi sống: The Bronx, Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật