Topher Grace

Tên khai sinh: Topher Grace

Ngày sinh: 12 tháng 7, 1978

Nơi sống: Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật