Tig Notaro

Tên khai sinh: Tig Notaro

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Jackson, Mississippi, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật