Banner C1
Banner C1
Thích Tiểu Long

Tên khai sinh: Thích Tiểu Long

Ngày sinh: 6.1.1988

Nơi sống: Hà Nam , Trung Quốc

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Tiếu Lâm Tiểu Tử, Rồng Trung Hoa

<p> Th&iacute;ch Tiểu Long t&ecirc;n thật l&agrave; TrầnTiểu Long sinh ng&agrave;y 6 th&aacute;ng 1 năm 1988 l&agrave; diễn vi&ecirc;n v&otilde; thuật trẻ tuổi nổi tiếng của Trung Quốc. Th&iacute;ch Tiểu Long gia nhập thiếu l&acirc;m tự năm cậu mới 2 tuổi. Cậu lĩnh hội v&otilde; thuật rất nhanh được truyền thụ v&otilde; thuật của thiếu l&acirc;m v&agrave; của cha l&agrave; v&otilde; sư Trần Đồng Sơn. Năm l&ecirc;n 4 cậu đ&atilde; biểu diễn xuất sắc m&agrave;n tr&igrave;nh diễn tại đại hội c&ocirc;ng phu thiếu l&acirc;m quốc tế v&agrave; cơ mai cậu đ&atilde; tham gia diện ảnh từ đ&oacute;. Sự nghiệp ph&aacute;t triển từ rất b&eacute;, Năm l&ecirc;n 6 tuổi cậu đ&atilde; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng qua c&aacute;c vai diễn của m&igrave;nh. Năm 1992 Th&iacute;ch Tiểu Long tham gia Li&ecirc;n hoan v&otilde; thuật thiếu l&acirc;m quốc tế được tổ chức tại Trịnh ch&acirc;u,tại cuộc thi n&agrave;y mặc d&ugrave; mới chỉ 4 tuổi nhưng cậu đ&atilde; đạt hai giải về thiếu l&acirc;m h&aacute;n quyền v&agrave; la h&aacute;n c&ocirc;n ph&aacute;p....Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng của To&agrave;n phong tiểu sứ,năm 1994 TTL tiếp tục ph&aacute;t huy sở trường của m&igrave;nh qua 4 bộ phim gồm điện ảnh v&agrave; truyền h&igrave;nh. Phim diện ảnh T&acirc;n &Ocirc; long viện, Rồng trung quốc.Cuối năm 1994 TTL được TVB mới đ&oacute;ng phim L&ograve; v&otilde; thiếu l&acirc;m. Năm 2002 TTL 14 tuổi, với 10 tuỗi nghề được ghi nhận l&agrave; diễn vi&ecirc;n nhỏ tuổi của TQ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể. Kh&ocirc;ng những thế,TTL c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o của v&otilde; thuật TQ, l&agrave; thần đồng c&oacute; c&ocirc;ng đưa c&ocirc;ng phu ng&agrave;n năm của m&ocirc;n ph&aacute;i thiếu l&acirc;m giới thiệu với thế giới. Ngo&agrave;i việc tham gia diễn xuất Th&iacute;ch Tiểu Long c&ograve;n tham gia nhiều hoạt động v&agrave; chương tr&igrave;nh kh&aacute;c. Tuy c&ograve;n nhỏ tuổi nhưng anh tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện. Hiện nay Th&iacute;ch Tiểu Long đang trở th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n xuất sắc của Tung quốc v&agrave; dự định của anh sẽ tham gia v&agrave; ph&aacute;t triển ở cả l&agrave;ng điện ảnh thế giới....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1