Banner C1
Banner C1
Banner C1
Thành Long

Tên khai sinh: Thành Long

Ngày sinh: 7.4.1954

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.74m

Vãi diễn đáng chú ý: Hoàng Phi Hồng trong bộ phim Túy Quyền 2

<p> Th&agrave;nh Long t&ecirc;n thật l&agrave; Trần Cảng Sinh,cha l&agrave; Trần Ch&iacute; B&igrave;nh v&agrave; mẹ l&agrave; Trần Lị Lị.Từ nhỏ Th&agrave;nh Long đ&atilde; phải sống xa cha mẹ của m&igrave;nh,v&igrave; thế sự học của anh chấm dứt rất sớm khi cha mẹ của anh sang &Uacute;c để l&agrave;m trong đại sứ qu&aacute;n,v&agrave; Th&agrave;nh Long được gửi gắm đến trung t&acirc;m h&yacute; kịch cảu Trung Quốc l&uacute;c n&agrave;y do một vị sư phụ t&ecirc;n l&agrave; Vu Chi&ecirc;m Nguy&ecirc;n điều h&agrave;nh.Tại nơi đ&acirc;y,Th&agrave;nh Long được chỉ dạy c&aacute;c thế nh&agrave;o lộn v&agrave; trải qua những kh&oacute;a huấn luyện thật sự khắc nghiệt trong một thời gian rất d&agrave;i.L&uacute;c n&agrave;y,trong trường c&oacute; một nh&oacute;m học sinh rất giỏi được gọi l&agrave; Thất Tiểu Ph&uacute;c,dần dần khẳng định t&agrave;i năng,Th&agrave;nh Long gia nhập v&agrave;o Thất Tiểu Ph&uacute;c c&ugrave;ng với những diễn vi&ecirc;n nổi tiếng sau n&agrave;y như Nguy&ecirc;n Bưu v&agrave; Hồng Kim Bảo.Bộ phim đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp của anh l&agrave; phim Đại Tiểu Ho&agrave;ng Thi&ecirc;n B&aacute; được quay v&agrave;o năm 1962,anh c&oacute; vai diễn nhỏ c&ugrave;ng với những người bạn của m&igrave;nh trong Thất Tiểu Ph&uacute;c.Sau n&agrave;y,Th&agrave;nh Long tiếp tục xuất hiện trong c&aacute;c bộ phim như Lương Sơn B&aacute; Ch&uacute;c Anh Đ&agrave;i v&agrave;o năm 1963,phim Hiệp Nữ năm 1971,v&agrave; những bộ phim nổi tiếng của L&yacute; Tiểu Long như Tinh V&otilde; M&ocirc;n,Long Tranh Hổ Đấu.V&agrave; tất cả c&aacute;c vai anh đảm nhận trong thời gian n&agrave;y chỉ l&agrave; vai phụ.Cho đến năm 1973 anh đảm nhiệm vai ch&iacute;nh đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp của m&igrave;nh với bộ phim Qu&atilde;ng Đ&ocirc;ng Tiểu L&atilde;o Hổ,nhưng vạn sự khỏi đầu nan,bộ phim kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng như mong đợi.Dấu mốc sự nghiệp của anh bắt đầu v&agrave;o năm 1978 khi anh đảm nhận vai ch&iacute;nh trong bộ phim X&agrave; H&igrave;nh Đi&ecirc;u Thủ,cũng từ đ&acirc;y phong c&aacute;ch phim v&otilde; thuật h&agrave;i của Th&agrave;nh Long ch&iacute;nh thức được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; đi v&agrave;o l&ograve;ng kh&aacute;n giả.Sau đ&oacute; th&agrave;nh Long tiếp tục th&agrave;nh c&ocirc;ng với bộ phim T&uacute;y Quyền 1 v&agrave; T&uacute;y QUyền 2,đ&acirc;y l&agrave; bộ phim nằm trong danh s&aacute;ch 100 phim hay nhất mọi thời đại,g&acirc;y tiếng vang rất lớn trong c&ocirc;ng ch&uacute;ng y&ecirc;u mến phim v&otilde; thuật.Th&agrave;nh Long tiếp tục th&agrave;nh c&ocirc;ng với c&aacute;c bộ phim sau n&agrave;y với phong c&aacute;ch h&agrave;nh động h&agrave;i cực kỳ vui nhộn của m&igrave;nh.Th&agrave;nh Long tấn c&ocirc;ng v&agrave;o Holly Wood v&agrave;o năm 1995 với sự g&oacute;p mặt trong bộ phim n&aacute;o loạn phố Bronx,sau đ&oacute; l&agrave; một loạt bộ phim kh&aacute;c tại thị trường điện ảnh Bắc Mỹ.Sau n&agrave;y,Th&agrave;nh Long dần c&oacute; tuổi,anh &iacute;t khi tự m&igrave;nh diễn c&aacute;c pha h&agrave;nh động nguy hiểm như trước đ&acirc;y,m&agrave; anh chuyển sang thể loại phim ch&iacute;nh kịch từ năm 1998 cho đến nay.B&ecirc;n cạnh đ&oacute;,Th&agrave;nh Long cũng l&agrave; một ca sỹ,một người MC,một sứ giả h&ograve;a b&igrave;nh v&agrave; l&agrave; một thần tượng của c&ocirc;ng ch&uacute;ng.Th&agrave;nh Long đ&atilde; để lại dấu son trong sự nghiệp của m&igrave;nh bằng một ng&ocirc;i sao c&oacute; t&ecirc;n Jacky Chan tr&ecirc;n Đại Lộ Danh Vọng của Holly Wood.Đ&oacute; l&agrave; một vinh dự rất lớn v&agrave; cũng l&agrave; sự đền đắp cho sự cố gắng v&agrave; nổ lực trong suốt cuộc đời điện ảnh của minh.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1