Thái Trác Nghiên

Tên khai sinh: Thái Trác Nghiên

Ngày sinh: 22/11/1982

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật