Téa Leoni

Tên khai sinh: Téa Leoni

Ngày sinh: 25 tháng 2, 1966

Nơi sống: Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật