Song Ha Yoon

Tên khai sinh: Song Ha Yoon

Ngày sinh: 02 tháng 12, 1986

Nơi sống: Seoul, Hàn Quốc

Chiều cao: 1.68 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật