Son Dam Bi

Tên khai sinh: Son Dam Bi

Ngày sinh: 25/9/1983

Nơi sống: Seoul, South Korea

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật