Sean Schemmel

Tên khai sinh: Sean Schemmel

Ngày sinh: 21 tháng 11, 1968

Nơi sống: Waterloo, Iowa, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật