Russ Russo

Tên khai sinh: Russ Russo

Ngày sinh: 02 tháng 12, 1975

Nơi sống: Gloucester, Massachusetts, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật