Rose Rollins

Tên khai sinh: Rose Rollins

Ngày sinh: 30 tháng 4, 1981

Nơi sống: Berkeley, California, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật