Robert Maillet

Tên khai sinh: Robert Maillet

Ngày sinh: 26 tháng 10, 1969

Nơi sống: Georgetown, Halton Hills, Canada

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật