Riz Ahmed

Tên khai sinh: Riz Ahmed

Ngày sinh: 1/12/1982

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật