Rita Ora

Tên khai sinh: Rita Ora

Ngày sinh: 26/11/1990

Nơi sống: Priština

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật