Raphael Sbarge

Tên khai sinh: Raphael Sbarge

Ngày sinh: 12 tháng 2, 1964

Nơi sống: Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật