Quách Tấn An

Tên khai sinh: Quách Tấn An

Ngày sinh: 9.10.1964

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.75m

Vãi diễn đáng chú ý: Chàng Vượg trong Đôi Đũa Lệch

<p> Qu&aacute;ch Tấn An l&agrave; nam diễn vi&ecirc;n nổi tiếng của Hồng K&ocirc;ng sinh ng&agrave;y 9 th&aacute;ng 10 năm 1964. Qu&aacute;ch Tấn An từng l&agrave; một ca sĩ trước khi bước ch&acirc;n v&agrave;o sự nghiệp diễn xuất. Anh tham gia v&agrave;o l&agrave;ng giải tr&iacute; năm anh 17 tuổi v&agrave; khi anh v&agrave;o nghề l&uacute;c n&agrave;o cũng chăm chỉ miệt m&agrave;i với c&ocirc;ng việc, nhưng anh kh&ocirc;ng được trong dụng của đạo diễn cũng kh&ocirc;ng được sự y&ecirc;u th&iacute;ch của đồng nghiệp, l&uacute;c n&agrave;o cũng bị ch&ecirc; tr&aacute;ch, bị coi thường thậm ch&iacute; l&agrave; bị đồng nghiệp chơi xấu.Bị Ng&atilde; nhiều, bị coi thường nhưng nhờ vậy anh đ&atilde; học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, anh học c&aacute;ch thay đổi m&igrave;nh, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng thay đổi được&nbsp; nhiều nhưng anh cũng c&oacute; thay đổi. Kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng mong mỏi của anh cuối c&ugrave;ng anh cũng c&oacute; cơ hội ph&aacute;t triển bản th&acirc;n v&agrave; ng&agrave;y một ph&aacute;t triển đi l&ecirc;n. Năm 2003 - 2005, anh nhận vai Đinh Thường Vượng trong hai bộ phim Đ&ocirc;i đũa lệch v&agrave; Chuyện Ch&agrave;ng Vượng, Qu&aacute;ch Tấn An đ&atilde; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng với vai diễn n&agrave;y khi được nhiều kh&aacute;n giả y&ecirc;u th&iacute;ch đồng thời đoạt nhiều giải thưởng. Anh hiện l&agrave; diễn vi&ecirc;n độc quyền của TVB. Anh đ&atilde; tưng tham gia đ&oacute;ng rất nhiều phim v&agrave; được rất nhiều kh&aacute;n giả y&ecirc;u th&iacute;ch đặc biệt l&agrave; vai ch&agrave;ng Vượng trong phim Đ&ocirc;i Đũa Lệch đ&atilde; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng. Th&aacute;ng 11 năm 2005, Qu&aacute;ch Tấn An lần thứ 2 nhận giải &quot;Nam diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc nhất&quot;, với th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;y, anh đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong số những nam diễn vi&ecirc;n đoạt danh hiệu diễn vi&ecirc;n xuất sắc 2 lần. C&oacute; thể n&oacute;i Qu&aacute;ch Tấn An l&agrave; diễn vi&ecirc;n gắn b&oacute; với TVB l&acirc;u năm nhất, anh tham gia đ&oacute;ng rất nhiều phim của TVB sản Xuất....</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng