Pedro Miguel Arce

Tên khai sinh: Pedro Miguel Arce

Ngày sinh: 17/6/1976

Nơi sống: Managua, Nicaragua

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật