Nguyên Bưu

Tên khai sinh: Nguyên Bưu

Ngày sinh: 26.7.1957

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.7m

Vãi diễn đáng chú ý: Lương Tán trong phim Tân Vịnh Xuân Quyền, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 2

<p> Nguy&ecirc;n Bưu l&agrave; một diễn vi&ecirc;n cũng l&agrave; một ng&ocirc;i sao v&otilde; thuật của điện ảnh Hồng K&ocirc;ng.Nguy&ecirc;n Bưu sinh ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 7 năm 1957 tại Hồng K&ocirc;ng.Nguy&ecirc;n Bưu l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m Thất Tiểu Ph&uacute;c gồm c&oacute; Th&agrave;nh Long, Hồng Kim Bảo, Nguy&ecirc;n Bưu....do Hồng Kim Bảo l&agrave;m trưởng nh&oacute;m.Sau n&agrave;y, c&ugrave;ng với Th&agrave;nh Long v&agrave; Hồng Kim Bảo, Nguuy&ecirc;n Bưu đ&atilde; tham gia một số bộ phim điện ảnh, v&agrave; bộ ba n&agrave;y đ&atilde; gặt h&aacute;i được rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng từ những bộ phim đ&oacute;ng c&ugrave;ng với nhau,do lớn l&ecirc;n c&ugrave;ng nhau n&ecirc;n rất ăn &yacute;.Nhưng kể từ sau bộ phim Phi Long M&atilde;nh Tướng th&igrave; cả ba kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&oacute;ng phim c&ugrave;ng với nhau nữa.Cũng giống như Hồng Kim Bảo, Nguy&ecirc;n Bưu về sau đa phần thực hiện vai tr&ograve; đạo diễn v&agrave; chỉ đạo v&otilde; thuật chứ kh&ocirc;ng tham gia v&agrave;o c&aacute;c bộ phim như l&uacute;c trước.</p>