Banner C1
Banner C1
Banner C1
Ngô Mạnh Đạt

Tên khai sinh: Ngô Mạnh Đạt

Ngày sinh: 2.1.1952

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Ng&ocirc; Mạnh Đạt sinh ng&agrave;y 2 th&aacute;ng 1 năm 1952, l&agrave; một diễn vi&ecirc;n kỳ cựu của Hồng K&ocirc;ng. Năm 1974 tham gia kh&oacute;a đ&agrave;o tạo của TVB v&agrave; bắt đầu tham gi a diễn xuất ở những vai h&agrave;i v&agrave; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng. Ng&ocirc; Mạnh Đạt nổi tiếng v&agrave;o những năm 1980. &Ocirc;ng c&ugrave;ng với Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; l&agrave; một cặp đ&ocirc;i h&agrave;i ăn &yacute;, với sự hợp t&aacute;c của họ từ năm 1989 đ&atilde; đ&oacute;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng rất nhiều phim h&agrave;i v&agrave; l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng kh&aacute;n giả kh&ocirc;ng chỉ Hồng K&ocirc;ng m&agrave; c&ograve;n khắp Ch&acirc;u &Aacute;.Ngo&agrave;i ra Ng&ocirc; Mạnh Đạt c&ograve;n hợp t&aacute;c với nhiều diễn vi&ecirc;n nổi tiếng kh&aacute;c như Lưu Đức H&ograve;a, Trương Vệ Kiện, Trương Quốc Vinh....Năm 1990 &ocirc;ng được trao giải nam diễn vi&ecirc;n phụ xuất sắc nhất. Tuy Ng&ocirc; Mạnh Đạt cũng kh&aacute; nổi tiếng nhưng &ocirc;ng chỉ to&agrave;n đ&oacute;ng vai phụ, m&atilde; đến năm 2006 Ng&ocirc; Mạnh đạt mới nhận vai ch&iacute;nh đầu ti&ecirc;n trong phim Diệu thủ Thần Bổ Ti&ecirc;u giai nh&acirc;n. Ng&ocirc; Mạnh Đạt l&agrave; một người kh&ocirc;ng đẹp trai nhưng rất c&oacute; số đ&agrave;o hoa, hiện tại &ocirc;ng sống với cả 3 người vợ, mặc d&ugrave; như vậy Ng&ocirc; Mạnh Đạt vẫn lu&ocirc;n lu&ocirc;n cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh tr&aacute;ch nhiệm gia đ&igrave;nh. Ng&ocirc; Mạnh Đạt đ&atilde; tửng tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng diễn chung với Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn với Ch&acirc;u Nhuật Ph&aacute;t nữa, nhưng gần đ&acirc;y nhất &ocirc;ng đ&atilde; cộng t&aacute;c với Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; trong phim tuyệt dỉnh c&ocirc;ng phu 2....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1