Ngô Kỳ Long

Tên khai sinh: Ngô Kỳ Long

Ngày sinh: 31.10.1970

Nơi sống: Đài Loan

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Ng&ocirc; Kỳ Long sinh ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 10 năm 1970, anh l&agrave; ca sĩ, diễn vi&ecirc;n Đ&agrave;i Loan. Năm 17 tuổi anh đ&atilde; được một đại diện trong l&agrave;ng giải tr&iacute; ch&uacute; &yacute; đến v&agrave; khuy&ecirc;n anh n&ecirc;n đi thử giọng cho ban nhạc Những ch&uacute; hổ con, ban đấu anh từ chối nhưng rồi anh vẫn bị thuyết phục v&agrave; cuối c&ugrave;ng anh đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng, t&ecirc;n của anh trong ban nhạc l&agrave; Ph&iacute;ch Lịch Hổ. Trước khi tham gia v&agrave;o l&agrave;ng giải tr&iacute; cuộc sống của anh rất vất vả, từ nhỏ sống trong sự nghi&ecirc;m khắc của cha, năm 13 tuổi đ&atilde; phải ra ngo&agrave;i l&agrave;m part time kiếm th&ecirc;m thu nhập phụ gia đ&igrave;nh. mặc d&ugrave; vậy th&agrave;nh t&iacute;ch học tập của anh rất kh&aacute; thường đ&uacute;ng top 3 trong lớp. V&agrave; sau n&agrave;y anh tham gia l&agrave;ng giải tr&iacute; trong nh&oacute;m nhạc Những Ch&uacute; Hổ Con đ&atilde; gi&uacute;p anh đạt được rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng. Sau một thời gian hoạt động th&igrave; nh&oacute;m nhạc buộc phải giải t&aacute;n.Tham gia hoạt động nghệ thuật kh&ocirc;ng bao l&acirc;u gia đ&igrave;nh Ng&ocirc; Kỳ Long l&agrave;m ăn thất bại anh phải g&aacute;nh nợ cho gia đ&igrave;nh một khoảng nợ rất cao, anh lại l&agrave; trụ cột ch&iacute;nh, anh bắt đầu nhận đ&oacute;ng bất cứ phim n&agrave;o để kiếm tiền anh phải l&agrave;m việc suốt kh&ocirc;ng&nbsp; ngừng nghĩ, anh l&agrave;m việc đến mức kh&ocirc;ng biết l&agrave; nh&agrave; m&igrave;nh cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n nữa. C&oacute; những l&uacute;c đ&oacute;ng rất nhiều phim nhưng Ng&ocirc; Kỳ Long chẳng lấy g&igrave; l&agrave;m h&agrave;o hứng cả v&igrave; anh c&oacute; qu&aacute; nhiều &aacute;p lực từ ph&iacute;a c&ocirc;ng việc, t&agrave;i ch&iacute;nh gia đ&igrave;nh. Nhưng cũng nhờ vậy m&agrave; giờ đ&acirc;y Ng&ocirc; Kỳ Long c&oacute; một sự nghiệp vững v&agrave;ng, c&oacute; được những kinh nghiệm thật qu&yacute; b&aacute;o. Ở những thập ni&ecirc;n 90, Ng&ocirc; Kỳ Long tập trung ph&aacute;t triển sự nghiệp của m&igrave;nh anh đ&atilde; từng cộng t&aacute;c c&ugrave;ng với h&atilde;ng phim nổi tiếng TVB. Sau nhiều năm bu&ocirc;n ba hoạt động trong l&agrave;ng giải tr&iacute; Ng&ocirc; Kỳ Long đ&atilde; c&oacute; được một chổ đứng vững v&agrave;ng. Giờ đ&acirc;y t&ecirc;n tuổi của anh tr&ecirc;n l&agrave;ng giải tr&iacute; được rất nhiều kh&aacute;n giả ủng hộ, kh&ocirc;ng ph&iacute; phạm biết bao nhi&ecirc;u c&ocirc;ng sức của anh đ&atilde; đổ v&agrave;o....</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín