Nam Da Reum

Tên khai sinh: Nam Da Reum

Ngày sinh: 20/6/2002

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật