Morgan Freeman

Tên khai sinh: Morgan Freeman

Ngày sinh: 1.6.1937

Nơi sống: Mỹ

Chiều cao: 1.75m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Morgan Freeman sinh ng&agrave;y 1 th&aacute;ng 6 năm 1937 l&agrave; một nam diễn vi&ecirc;n, đạo diễn v&agrave; người viết lời thoại. Morgan Freeman l&agrave; một diễn vi&ecirc;n được ưa chuộng nhất Hollywood. Trước khi Morgan Freeman theo học kh&oacute;a diễn xuất &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; 5 năm phục vụ trong kh&ocirc;ng qu&acirc;n. Khởi đầu sự nghiệp ở đầu thập ni&ecirc;n 70, trong 40 năm sự nghiệp của m&igrave;nh &ocirc;ng đ&atilde; tham gia đ&oacute;ng nhiều phim v&agrave; h&oacute;a th&acirc;n th&agrave;nh nhiều nh&acirc;n vật. Được nhiều kh&aacute;n giả y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; cũng đạt được rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; giải thưởng. Morgan Freeman được nhận giả Oscar đầu ti&ecirc;n năm 1987 trong vai g&atilde; ma c&ocirc; v&agrave; tiếp tục nhận rất nhiều giải thưởng sau đ&oacute;. Được th&agrave;nh lập năm 1967, giải thưởng Th&agrave;nh tựu trọn đời của Viện Điện ảnh Mỹ được x&eacute;t tặng hằng năm cho một nh&acirc;n vật trong l&agrave;ng điện ảnh c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p nổi bật trong bộ m&ocirc;n nghệ thuật thứ bảy, với những th&agrave;nh quả được c&ocirc;ng nhận bởi đồng nghiệp v&agrave; kh&aacute;n giả, c&oacute; gi&aacute; trị trường tồn. Tuy &iacute;t đảm nhận vai ch&iacute;nh nhưng Morgan Freeman lu&ocirc;n được vinh danh trong danh s&aacute;ch những diễn vi&ecirc;n xuất sắc nhất. &Ocirc;ng c&ograve;n được cho l&agrave; c&oacute; giọng n&oacute;i uy quyền dễ nhận ra nhất! Morgan Freeman đ&atilde; g&oacute;p mặt trong hơn 60 phim&nbsp; Sắp tới &ocirc;ng sẽ tham gia c&aacute;c phim Invictus, The Last Full Measure v&agrave; The Maiden Heist.</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín