Minh Đạo

Tên khai sinh: Minh Đạo

Ngày sinh: 26.2.1980

Nơi sống: Đài Loan

Chiều cao: 1.8m

Vãi diễn đáng chú ý: Vai Đơn Quân Hạo trong phim Hoàng Tử Ếch

<p> Minh Đạo l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh của Đ&agrave;i Loan, anh sinh ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 2 năm 1980 tại Đ&agrave;i Loan.Minh Đạo bắt đầu bước v&agrave;o đời bằng sự nghiệp của một người mẫu chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; một diễn vi&ecirc;n,sau đ&oacute; anh bắt đầu tham gia c&aacute;c show truyền h&igrave;nh v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất l&agrave; chương tr&igrave;nh Vua Mạo Hiểm.Sau sự th&agrave;nh c&ocirc;ng trong lĩnh vực truyền th&ocirc;ng , anh bắt đầu tham gia v&agrave;o những MV ca nhạc.Cuộc đời điện ảnh của anh thực sự bắt đầu khi anh tham gia bộ phim &Aacute;o Cưới v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; sự th&agrave;nh c&ocirc;ng vang dội của bộ phim Ho&agrave;ng Tử Ếch v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; 2 album mang t&ecirc;n Ho&agrave;ng Tử Ếch v&agrave; Một chiếc d&ugrave; được tung ra thị trường &acirc;m nhạc.Nhưng &iacute;t c&oacute; người biết rằng thời gian ấu thơ của anh l&agrave; một sự khủng khiếp m&agrave; Minh Đạo kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n được, anh ta bị liệt 2 ch&acirc;n v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng đi lại được,suốt ng&agrave;y anh chỉ di chuyển bằng một ch&acirc;n sắt v&agrave; nhờ v&agrave;o anh trai của m&igrave;nh.Gia cảnh của Minh Đạo thực sự kh&oacute; khăn n&ecirc;n anh đ&atilde; quyết ch&iacute; tập luyện vật l&yacute; trị liệu bằng đ&ocirc;i ch&acirc;n sắt kia để c&oacute; ng&agrave;y gi&uacute;p gia đ&igrave;nh tho&aacute;t khỏi ngh&egrave;o kh&oacute;, gi&uacute;p mẹ m&igrave;nh từng bữa cơm trong cuộc sống.V&agrave; những nổ lực của anh đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng,anh đ&atilde; c&oacute; thể đi lại b&igrave;nh thường như bao người kh&aacute;c v&agrave; c&oacute; được danh tiếng như ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</p>