Mã Quốc Minh

Tên khai sinh: Mã Quốc Minh

Ngày sinh: 13/02/1974

Nơi sống: Hong Kong

Chiều cao: 183cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật