Lý Nhược Đồng

Tên khai sinh: Lý Nhược Đồng

Ngày sinh: 16.8.1973

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.65m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> L&yacute; Nhược Đồng sinh ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 8 năm 1973, l&agrave; diễn vi&ecirc;n nổi tiếng của Hồng K&ocirc;ng. Đ&uacute;ng ra c&ocirc; l&agrave; tiếp vi&ecirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; viễn di&ecirc;n. Nhưng cơ duy&ecirc;n theo b&aacute;m c&ocirc;, một lần t&igrave;nh cờ c&ocirc; được mời đ&oacute;ng một đoạn phim ngắn v&agrave; sau đ&oacute; c&ocirc; được đạo diễn ch&uacute; &yacute; đến mời c&ocirc; tham gia đ&oacute;ng phim. L&yacute; Nhược Đồng rất ph&ugrave; hợp với thể loại cổ trang, c&ocirc; được mệnh danh l&agrave; Mĩ Nh&acirc;n Cổ Trang. Những phim cổ trang c&ocirc; tham gia rất th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; được nhiều người biết đến. C&oacute; một lần đ&oacute;ng phim c&ugrave;ng với Cảnh lạc nhưng khi đi ra đường kh&aacute;n giả to&agrave;n xin chữ k&iacute; cảnh lạc m&agrave; kh&ocirc;ng ng&oacute; ng&agrave;ng tới c&ocirc;, l&agrave;m c&ocirc; rất buồn nhưng cũng rất lạc quan. C&ocirc; vẫn sốt xắn diễn v&agrave; t&ecirc;n tuổi của c&ocirc; cũng được nhiều kh&aacute;n giả biết đến nhưng năm 1998 L&yacute; Nhược Đồng tuy&ecirc;n bố từ giả l&agrave;ng giải tr&iacute; theo chồng đi định cư. Việc c&ocirc; bỏ lỡ s&acirc;n khấu l&agrave;m rất nhiều người h&acirc;m mộ thấy tiết nuối cho c&ocirc;, bởi lẽ c&ocirc; c&ograve;n rất trẻ, c&ograve;n c&oacute; rất nhiều cơ hội thăng tiến trong&nbsp; sự nghiệp điện ảnh của c&ocirc;....</p>