Banner C1
Banner C1
Lưu Đức Hoa

Tên khai sinh: Lưu Đức Hoa

Ngày sinh: 27.9.1961

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.85m

Vãi diễn đáng chú ý: A Đại trong phim Running on Karma, cảnh sát Minh trong phim Vô Gian Đạo, Dương Quá trong phim Thần Điêu Đại Hiệp

<p> Lưu Đức Hoa sinh ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 9 năm 1961 tại Hồng K&ocirc;ng,t&ecirc;n thật của anh l&agrave; Lưu Ph&uacute;c Vinh.Lưu Đức Hoa l&agrave; một diễn vi&ecirc;n rất nổi tiếng,đồng thời anh cũng l&agrave; một người ca sỹ rất t&agrave;i năng v&agrave; được c&ocirc;ng ch&uacute;ng rất &aacute;i mộ.Lưu Đức Hoa c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; một diễn vi&ecirc;n nổi tiếng nhất v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất về mặt thương hiệu v&agrave; quảng b&aacute; của nền điện ảnh Hồng K&ocirc;ng.Lưu Đức Hoa bắt đầu những bước đầu ti&ecirc;n v&agrave;o con đường diễn vi&ecirc;n bằng những vai diễn trong những bộ phim truyền h&igrave;nh của TVB sản xuất,v&agrave; anh nhận vai diễn nam ch&iacute;nh đầu ti&ecirc;n trong sự nghiệp của m&igrave;nh trong bộ phim Săn Diều H&acirc;u của TVB,nhờ đ&oacute; m&agrave; c&ocirc;ng ch&uacute;ng dần dần biết đến Lưu Đức Hoa.V&agrave; Lưu Đức Hoa đ&aacute;nh dấu một bước ph&aacute;t triển mạnh mẽ trong sự nghiệp của m&igrave;nh bằng vai diễn Dương Qu&aacute; trong phim Thần Đi&ecirc;u Đại Hiệp c&ugrave;ng với nh&acirc;n vật nữ la Trần Ngọc i&ecirc;n trong vai Tiểu Long Nữ,phim được ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o năm 1983.Bộ phim đ&atilde; đưa Lưu Đức Hoa l&ecirc;n tầm ng&ocirc;i sao điện ảnh v&agrave; cặp đ&ocirc;i ăn &yacute; n&agrave;y đ&atilde; đoạt danh hiệu l&agrave; cặp đ&ocirc;i ăn &yacute; v&agrave; xuất sắc nhất trong v&ograve;ng 20 năm trở lại.Sau đ&oacute; Lưu Đức Hoa tiếp tục th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ với những bộ phim kh&aacute;c v&agrave; sau đ&oacute; những nổ lực của anh cũng được đền đ&aacute;p bằng danh hiệu Ngũ Hổ Tướng,anh l&agrave; một trong 5 nam diễn vi&ecirc;n xuất sắc nhất của điện ảnh Hồng K&ocirc;ng.Sau đ&oacute; Lưu Đức Hoa kh&ocirc;ng c&ograve;n tiếp tục tham gia đ&oacute;ng phim truyền h&igrave;nh nữa m&agrave; anh chuyển sang phim điện ảnh,anh c&oacute; thể h&ograve;a nhập v&agrave;o tất cả c&aacute;c thể loại nh&acirc;n vật như nam ch&iacute;nh,phản diện,x&atilde; hội đen v&agrave; h&agrave;i hước khờ khạo...Sau đ&oacute; bộ phim Thần B&agrave;i ra mắt kh&aacute;n giả,Lưu Đức Hoa đ&atilde; c&oacute; sự th&agrave;nh c&ocirc;ng trong bộ phim n&agrave;y c&ugrave;ng với Ch&acirc;u Nhuận Ph&aacute;t v&agrave; Vương Tổ Hiền.Sau đ&oacute; Lưu Đức Hoa tham gia bộ phim V&ocirc; Gian Đạo được ph&aacute;t h&agrave;nh v&agrave;o năm 2004,với sự thể hiện xuất sắc trong vai một cảnh s&aacute;t,anh gi&agrave;nh cho m&igrave;nh giải thưởng &#39;Nam diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc nhất&quot;.Lưu Đức Hoa c&ograve;n để lại một vai diễn trong phim Thi&ecirc;n Nhược Hữu Tinh năm 1990,đ&acirc;y l&agrave; một bộ phim th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ v&agrave; được xem l&agrave; một bộ phim kinh điển của thể loại x&atilde; hội đen Hồng K&ocirc;ng.</p> <div> Những nổ lực,những th&agrave;nh c&ocirc;ng của anh đ&atilde; đem về cho anh danh hiệu diễn vi&ecirc;n c&oacute; sức h&uacute;t lớn nhất với kh&aacute;n giả xem phim,gi&uacute;p cho c&aacute;c h&atilde;ng phim thu về 1.7 tỷ đ&ocirc; la Hồng K&ocirc;ng xếp tr&ecirc;n người đứng thứ 2 l&agrave; Ch&acirc;u TInh Tr&igrave; v&agrave; ng&ocirc;i sao v&otilde; thuật Th&agrave;nh Long.</div> <div> Ngo&agrave;i cuộc đời điện ảnh,Lưu Đức Hoa c&ograve;n l&agrave; một ca sỹ được rất nhiều người h&acirc;m mộ v&agrave; cũng gặt h&aacute;i được rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng ,anh đ&atilde; đuộc xếp v&agrave;o h&agrave;ng ngũ tứ đại thi&ecirc;n vương của n&ecirc;n &acirc;m nhạc Hồng K&ocirc;ng.Những nổ lực,những cố gắng v&agrave; t&agrave;i năng của Lưu Đức Hoa xứng đ&aacute;ng được xem l&agrave; biểu tượng nền điện ảnh Hồng K&ocirc;ng.</div>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1