Lưu Diệc Phi

Tên khai sinh: Lưu Diệc Phi

Ngày sinh: 25/8/1987

Nơi sống: Vũ Hán

Chiều cao: 1.72m

Vãi diễn đáng chú ý: Bạch Tú Châu trong Kim Phấn Thế Gia,Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp

<p> Lưu Diệc Phi sinh ra tại một bệnh viện ở Đồng Tế-Vũ H&aacute;n của Trung Quốc,c&ocirc; sinh ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 8 năm 1987.L&uacute;c mới sinh ra,cha mẹ đặt t&ecirc;n c&ocirc; l&agrave; An Phong v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; ten trong giấy khai sinh của c&ocirc;.Cha mẹ của c&ocirc; đều l&agrave; những người th&agrave;nh đạt v&agrave; c&oacute; chức c&oacute; quyền,họ đều l&agrave; b&iacute; thư Đảng Ủy l&agrave;m việc ơ hai nơi kh&aacute;c nhau v&igrave; thế gia đ&igrave;nh Diệc Phi rất gi&agrave;u c&oacute;.Năm Diệc Phi l&ecirc;n 7 th&igrave; gia đ&igrave;nh tan vỡ,cha mẹ c&ocirc; ly dị nhau,Diệc Phi về sống cới mẹ v&agrave; từ đ&oacute; đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Lưu T&acirc;y Mỹ Tử c&oacute; nghĩa l&agrave; &nbsp;cao qu&yacute;,nhẹ nh&agrave;ng nữ t&iacute;nh v&agrave; thanh nh&atilde;.Năm Diệc Phi trở th&agrave;nh một c&ocirc; g&aacute;i thực sự tức vừa tr&ograve;n 18 tuổi,cha đỡ đầu của c&ocirc; đ&atilde; tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cực kỳ ho&agrave;nh tr&aacute;ng cho c&ocirc;,buổi tiệc đ&oacute; c&oacute; kinh ph&iacute; 1.8 triệu tệ được diễn ra ở quần đảo Điếu Ngư hay c&ograve;n gọi l&agrave; Senkaku.Từ thuở nhỏ,Diệc Phi đ&atilde; bắt đầu theo con đường nghệ thuật,c&ocirc; c&oacute; thể h&aacute;t,khi&ecirc;u vũ v&agrave; chơi Piano,tới khi 8 tuổi c&ocirc; đ&atilde; đoạt giải qu&aacute;n qu&acirc;n trong một cuộc thi về &acirc;m nhạc c&oacute; quy m&ocirc; rất lớn ở Trung Quốc.Diệc Phi bắt đầu sang Mỹ với mẹ c&ocirc; l&uacute;c c&ocirc; 11 tuổi v&agrave; từ đ&oacute; mang quốc tịch Mỹ.Khi 13 tuổi,Diệc Phi trở về Trung Quốc v&agrave; theo đuổi con đường nghệ thuật điện ảnh.15 tuổi Diệc phi đỗ v&agrave;o trường Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh v&agrave; sau đ&oacute; tốt nghiệp năm 2006 từ đ&oacute; trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n c&oacute; &iacute;t tuổi đời nhất trong lịch sử của ng&ocirc;i trường n&agrave;y.Sự nghiệp điện ảnh của Lưu Diệc Phi bắt đầu kể từ khi c&ocirc; tham gia đ&oacute;ng phim quảng c&aacute;o cho &ocirc;ng Trần Kim Phi.Sau đ&oacute; Diệc Phi tiếp tục tham gia v&agrave;o c&aacute;c vai diễn kh&aacute;c trong c&aacute;c bộ phim như Bạch T&uacute; Ch&acirc;u trong bộ phim Kim Phấn Thế Gia,Vương Ngữ Y&ecirc;n trong T&acirc;n Thi&ecirc;n Long B&aacute;t Bộ v&agrave; C&ocirc; C&ocirc; Dương C&ocirc; Nương trong Thần Đi&ecirc;u Đại Hiệp v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; bộ phim cực kỳ th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&ocirc; với danh hiệu bộ phim c&oacute; số lượng người xem đ&ocirc;ng đảo nhất ch&acirc;u &Aacute; trong năm 2006.Lưu Diệc Phi c&ograve;n được kh&aacute;n giả biết đến qua con đường &acirc;m nhạc,c&ocirc; đ&atilde; thực hiện 2 Album &acirc;m nhạc mang t&ecirc;n Lưu Diệc Phi v&agrave; All My Words c&ugrave;ng Sony Entertainment.Giơ đ&acirc;y Lưu Diệc Phi kh&ocirc;ng chỉ được biết đến bởi kh&aacute;n giả trong nước m&agrave; c&ograve;n cả tr&ecirc;n thế giới.</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng