Lưu Cẩm Linh

Tên khai sinh: Lưu Cẩm Linh

Ngày sinh: 1967

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật