Lương Triều Vỹ

Tên khai sinh: Lương Triều Vỹ

Ngày sinh: 27.6.1962

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Thạch Phá Thiên trong Hiệp Khách Hành, Tiểu Ngư Nhi trong Song Hùng Kỳ Hiệp, Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký

<p> Lương Triều Vỹ l&agrave; một diễn vi&ecirc;n điện ảnh rất nối tiếng của Hồng K&ocirc;ng,anh sinh ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 6 năm 1962 tại Hồng K&ocirc;ng.Lương Triều Vĩ sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n trong một gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o lại gặp phải ho&agrave;n cảnh bất hạnh khi gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng &ecirc;m ấm,sau đ&oacute; cha mẹ anh đ&atilde; ra t&ograve;a ly dị với nhau,v&igrave; cuộc sống cơ cực m&agrave; Triều Vỹ phải bỏ con đường học vấn l&uacute;c anh mới 15 tuổi v&agrave; rong ruổi t&igrave;m việc l&agrave;m nu&ocirc;i sống bản th&acirc;n bẳng bất cứ c&ocirc;ng việc g&igrave; m&agrave; anh c&oacute; thể l&agrave;m được.Sau đ&oacute; cuộc đời của anh thay đổi kể từ khi anh gia nhập v&agrave;o h&atilde;ng phim TVB sau một kh&oacute;a đ&agrave;o tạo trở th&agrave;nh diễn vi&ecirc;n do vua h&agrave;i Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave; giới thiệu.V&agrave;o năm 1984,t&ecirc;n tuổi của anh bắt đầu được c&ocirc;ng ch&uacute;ng biết đến qua bộ phim Lộc Đỉnh K&yacute; do TVB ph&aacute;t h&agrave;nh.Sau đ&oacute; sự nghiệp của Lương Triều Vĩ l&ecirc;n như diều gặp gi&oacute; khi anh li&ecirc;n tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ ở những bộ phim tiếp theo như Ỷ Thi&ecirc;n Đồ Long K&yacute;, Hiệp Kh&aacute;ch H&agrave;nh v&agrave; Song H&ugrave;ng Kỳ Hiệp.Với những th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ,anh đ&atilde; ghi t&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave;o danh s&aacute;ch 5 diện vi&ecirc;n xuất sắc nhất TVB l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; Lương Triều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa, Mi&ecirc;u Kiều Vỹ v&agrave; Thang Chấn Nghiệp.Sau khi gặt h&aacute;i được một số th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; Lương Triều Vỹ quyết định rời bỏ phim truyền h&igrave;nh v&agrave; chuyển sang đ&oacute;ng phim điện ảnh.L&uacute;c n&agrave;y v&igrave; mới bước ch&acirc;n v&agrave;o lĩnh vực phim điện ảnh n&ecirc;n anh kh&ocirc;ng được th&agrave;nh c&ocirc;ng cho lắm,v&agrave; những vai diễn của anh kh&ocirc;ng mấy ấn tượng,nhưng dần dần Lương Triều Vỹ khẳng định t&agrave;i năng của m&igrave;nh v&agrave; gặt h&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng li&ecirc;n tiếp từ những bộ phim điện ảnh m&agrave; anh tham gia,từ thể loại h&agrave;nh động h&agrave;i hước cho tới phim t&igrave;nh cảm,anh đều ho&agrave;n th&agrave;nh rất tốt vai diễn của m&igrave;nh.</p>