Lily Tomlin

Tên khai sinh: Lily Tomlin

Ngày sinh: 01 tháng 9, 1939

Nơi sống: Detroit, Michigan, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật