Liam Aiken

Tên khai sinh: Liam Aiken

Ngày sinh: 07 tháng 1, 1990

Nơi sống: Manhattan, Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật