Len Cariou

Tên khai sinh: Len Cariou

Ngày sinh: 30 tháng 9, 1939

Nơi sống: Winnipeg, Canada

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật