Lâm Y Thần

Tên khai sinh: Lâm Y Thần

Ngày sinh: 29.10.1982

Nơi sống: Đài Bắc

Chiều cao: 1.65m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> L&acirc;m Y thần sinh ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 10 năm 1982. c&ocirc; l&agrave; diễn vi&ecirc;n ca sĩ Đ&agrave;i Loan. Cuộc sống của c&ocirc; từ nhỏ hơi kh&oacute; khăn, cha mẹ c&ocirc; ly h&ocirc;n, c&ocirc; v&agrave; em sống c&ugrave;ng mẹ. <span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">C&ocirc; bắt đầu được nhiều người biết tới khi đăng quang hoa kh&ocirc;i tại cuộc thi người đẹp do b&aacute;o Tiệp Vận<span style="font-weight: bold;"> </span>của th&agrave;nh phố Đ&agrave;i Bắc tổ chức v&agrave;o năm 2000.Tuy từ nhỏ sống kh&oacute; khăn nhưng c&ocirc; kh&ocirc;ng xem đ&oacute; l&agrave; bi kịch m&agrave; c&ograve;n hết l&ograve;ng phấn đấu vươn l&ecirc;n. sau khi đạt giải hoa kh&ocirc;i L&acirc;m Y Thần tham gi v&agrave;o l&agrave;ng giải tr&iacute;. L&uacute;c đầu L&acirc;m y Thần chỉ tham gia c&aacute;c show quảng c&aacute;o v&agrave; c&ocirc; bắt đầu nổi danh với bộ phim đầu ti&ecirc;n Hẹn ước tuổi 18, c&ocirc; trở th&agrave;nh một diễn vi&ecirc;n thực thụ. Tiếp theo đ&oacute; c&ocirc; đ&atilde; nhận được lời mời v&agrave; đ&oacute;ng rất nhiều phim v&agrave; được nhiều kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh biết đến. C&ocirc; l&agrave; một diễn vi&ecirc;n thần tượng c&oacute; gương mặt baby nhất xứ Đ&agrave;i. Vơi sự nổ lực hết m&igrave;nh L&acirc;m Y Thần được đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao về khả năng diễn xuất. Năm </span>2008 L&acirc;m Y Thần<span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT"> đ&atilde; nhận được giải nữ diễn vi&ecirc;n xuất sắc nhất thể loại phim truyền h&igrave;nh tại LHP Kim Chung ...L&acirc;m Y Thần l&agrave; một diễn vi&ecirc;n c&ograve;n rất trẻ sự nghiệp của c&ocirc; ng&agrave;y một&nbsp; thăng tiến, con đường c&ocirc; tiếp tục đi c&oacute; rất nhiều kh&aacute;n giả ủng hộ v&agrave; cổ vũ c&ocirc;..</span></p>