Lâm Phong

Tên khai sinh: Lâm Phong

Ngày sinh: 8.12.1979

Nơi sống: Trung Quốc

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> L&acirc;m Phong sinh ng&agrave;y 8 th&aacute;ng 12 năm 1979 l&agrave; diễn vi&ecirc;n ki&ecirc;m ca sĩ Hồng K&ocirc;ng. Anh l&agrave; một trong những diễn vi&ecirc;n tốt nghiệp kh&oacute;a đ&agrave;o của TVB. Năm 2000 anh đ&atilde; đảm nhận vai ch&iacute;nh đầu ti&ecirc;n v&agrave; cũng được nhiều kh&aacute;n giả biết đến. Năm 2002 nhận được giải thưởng nam diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc do TVB tổ chức hằng năm. Năm 2003 L&acirc;m Phong đ&atilde; đạt giải Nam diễn vi&ecirc;n tiến bộ nhanh nhất. Năm 2008, L&acirc;m Phong đ&atilde; đạt giải Thị đế Ch&acirc;u &Aacute; tại Singapore. Anh bắt đầu tham gia sự nghiệp ca h&aacute;t năm 2007 v&agrave; rất nhiều sự ủng hộ của kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh được coi&nbsp; l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu của sự nghiệp ca h&aacute;t. Tiếp sau đ&oacute; anh cho ra rất nhiều album, đĩa v&agrave; số lượng ti&ecirc;u thụ đạt được con số rất cao, c&agrave;ng ng&agrave;y t&ecirc;n tuổi anh c&agrave;ng nổi tiếng v&agrave; c&oacute; những bước tiến mới xa hơn. l&acirc;m Phong l&uacute;c n&agrave;o cũng cố gắng ph&aacute;t huy t&agrave;i năng của bản th&acirc;n, anh kh&ocirc;ng ỷ lại bu&ocirc;n thả. Nhờ sự cố gắng đ&oacute; năm 2010 l&agrave; năm một lần nữa đ&aacute;nh dấu t&ecirc;n tuổi của anh trong l&agrave;ng giải tr&iacute; cả về &acirc;m nhạc lẫn điện ảnh, Hiện tại L&acirc;m Phong được biết đến với biệt danh Điện Nh&atilde;n Tiểu Thi&ecirc;n Vương, &aacute;m chỉ đ&ocirc;i mắt h&uacute;t hồn lu&ocirc;n khiến người kh&aacute;c bị &quot;điện giật&quot; của anh.</p>