Khương Đại Vệ

Tên khai sinh: Khương Đại Vệ

Ngày sinh: 29.6.1947

Nơi sống: Tô Châu

Chiều cao: 1.7m

Vãi diễn đáng chú ý: Tăng Tịnh trong phim Đại Nội Quần Anh

<p> Khương Đại Vệ l&agrave; một nam diễn vi&ecirc;n kỳ cựu của l&agrave;ng điện ảnh Hồng K&ocirc;ng. Anh sinh ng&agrave;y 29 th&aacute;ng 6 năm 1947 tại T&ocirc; Ch&acirc;u.Khương Đại Vệ t&ecirc;n thật l&agrave; Khương Vỹ Ni&ecirc;n, anh sinh ra trong một gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống điện ảnh, cha của anh l&agrave; một người diễn vi&ecirc;n rất nổi tiếng thời bấy giờ.Sự nghiệp điện ảnh của anh bắt đầu từ kh&aacute; sớm, l&uacute;c n&agrave;y anh vẫn c&ograve;n l&agrave; một cậu học sinh trung học nhưng vừa phải đi đ&oacute;ng phim v&agrave; vừa phải đi học, c&ocirc;ng việc vất vả v&ocirc; c&ugrave;ng.V&igrave; thế m&agrave; con đường học vấn của anh nhanh ch&oacute;ng đi v&agrave;o ng&otilde; cụt, v&agrave;o năm 17 tuổi anh tốt nghiệp trung học v&agrave; sau đ&oacute; nghỉ học hẳn sau 2 lần bị ở lại lớp, cậu học sinh phải mưu sinh bằng nhiều nghề kh&aacute;c nhau nhưng cuộc sống kh&aacute; bấp b&ecirc;nh.Sau n&agrave;y, anh c&ugrave;ng với nam diễn vi&ecirc;n Tần B&aacute;i sang Đ&agrave;i Loan để l&agrave;m phục vụ trong 1 đo&agrave;n phim, tại đ&acirc;y cả hao được học v&otilde; c&ocirc;ng c&ugrave;ng với nhiều diễn vi&ecirc;n thời bấy giờ.L&agrave;m việc ở đ&acirc;y được một thời gian th&igrave; anh c&ugrave;ng với nam diễn vi&ecirc;n La Gia Lương trở về Hồng K&ocirc;ng để tham gia đ&oacute;ng phim.Sau n&agrave;y t&agrave;i năng của anh mới bắt đầu được mọi người biết đến từ khi đạo diễn Trương Triệt ph&aacute;t hiện ra t&agrave;i năng của anh n&ecirc;n đ&atilde; để anh đ&oacute;ng vai phong trần l&atilde;ng tử trong nhiều bộ phim.</p>