Kathryn Newton

Tên khai sinh: Kathryn Newton

Ngày sinh: 08 tháng 2, 1997

Nơi sống: California, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật