Joyful Drake

Tên khai sinh: Joyful Drake

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật