John Callen

Tên khai sinh: John Callen

Ngày sinh: 4/11/1946

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật