Jennifer Lawrence

Tên khai sinh: Jennifer Lawrence

Ngày sinh: 15/8/1990

Nơi sống: Louisville, Kentucky, USA

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật