Jean Luc Bilodeau

Tên khai sinh: Jean Luc Bilodeau

Ngày sinh: 04 tháng 11, 1990

Nơi sống: Vancouver, Canada

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật