Jay O Sanders

Tên khai sinh: Jay O Sanders

Ngày sinh: 16/4/1953

Nơi sống: Austin, Texas, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật